Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

Firma Fortisimus Sp. z o. o. jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na następujące zamówienie publiczne: SPRZĘT IT.
Zakup jest planowany w ramach 3 osi priorytetowej „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16. Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.03.07.00-06-0371/16-00 Tytuł projektu: „Implementacja algorytmu harmonogramowania produkcji w systemie ERP opartego na platformie OS.”

Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań  osobowych i kapitałowych
 5. Informacja o wyniku postępowania

 

UWAGA Z DNIA 05-02-2018 R.
W związku z pojawiającymi się pytaniami do zapytania ofertowego firma publikuje odpowiedzi na pytania.

 1. Odpowiedzi do zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,
Firma Fortisimus Sp. z o. o. jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na następujące
zamówienie publiczne:

SYSTEM ERP

Zakup jest planowany w ramach 3 osi priorytetowej „Konkurencyjność przedsiębiorstw”,
Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu
RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16.
Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.03.07.00-06-0371/16-00
Tytuł projektu: „Implementacja algorytmu harmonogramowania produkcji w systemie ERP
opartego na platformie OS.”

Szczegóły w załączonych poniżej plikach:

 1. Zapytanie ofertowe system.pdf
 2. Zapytanie ofertowe system załącznik nr 1 Formularz oferty
 3. Zapytanie ofertowe system załącznik nr 2 Wzór umowy
 4. Zapytanie ofertowe system załącznik nr 3 Wykaz wykonanych wdrożeń
 5. Zapytanie ofertowe system załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej
 6. Zapytanie ofertowe system załącznik nr 5 Oświadczenie o współpracy z jednostka naukowa
 7. Zapytanie ofertowe system załącznik nr 6 Specyfikacja i funkcjonalności przedmiotu zamówienia
 8. Zapytanie ofertowe system załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 9. Zapytanie ofertowe system załącznik nr 8 Oświadczenie o braku powiązań
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Wynik postępowania

UWAGA

W dniu 05-05-2017 r. zmianie uległ załącznik FOR_zapytanie_ofertowe_system_zalacznik nr 1_Formularz_oferty.

W części 1 formularza oferty dokonano następującej korekty:

Przed zmianą:

za produkt 3 (minimum 30% całkowitego wynagrodzenia) – …………………….. zł netto (słownie: ………………. )

Po zmianie:

za produkt 3 (maksimum 30% całkowitego wynagrodzenia) – …………………….. zł netto (słownie: ………………. )

Informujemy, że korekta nie wpływa na termin składania ofert.

UWAGA Z DNIA 10-05-2017 r.

W związku z § 16 pkt f) umowy o dofinansowanie o nr. RPLU.03.07.00-06-0371/16-00 firma Fortisimus Sp. z o. o. informuje, że zmianie uległ termin składania ofert i został wydłużony do 05-06-2017 r. W związku z powyższym w dniu 10-05-2017 r. zmianie uległ załącznik FOR_zapytanie_ofertowe oraz załącznik FOR_zapytanie_ofertowe_system_zalacznik nr 2_Wzor_umowy. Od dnia 10-05-2017 r. obowiązującymi załącznikami są:

FOR_ zapytanie_ofertowe_system_AKTUALIZACJA_Z_DNIA_10.05.2017
FOR_zapytanie_ofertowe_system_zalacznik nr 2_Wzor_umowy_AKTUALIZACJA_Z_DNIA_10.05.2017

Podsumowanie dokonanych zmian znajduje się w załączonym dokumencie o nazwie Zapytanie_ofertowe_informacja_o_korekcie_podsumowanie_zmian_10-05-2017

Uwaga z dnia 30-05-2017 r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami do zapytania ofertowego firma publikuje odpowiedzi na pytania.